firma/nazwisko NIP/PESEL
kod miasto ulica, nr
osoba upoważniona do zawierania umów e-mail Zleceniodawcy
tel. nr KRS lub rejestru dział. gosp. Urząd Miasta lub Sąd Rejestrowy
adres do korespondencji
Wersja toalety
standard
z pisuarem szt.
z umywalką szt.
dla niepełnosprawnych szt.
Wersja umywalki
WAVE 2 stan. ze zbiornikiem
TWIN 2 stan. ze zbiornikiem szt.
BREEZE 2 stan. ze zbiornikiem szt.
WANNA 6 stan. bez zbiornika szt.
Wersja kontenera
biurowy
sanitarny szt.
magazynowy szt.
salka (połączony) szt.
Wersja przyczepy
prysznicowa - 10 stanowisk, 2 umywalki
sanitarna - 4 toalety, 3 pisuary, 4 umywalki
do przewozu toalet - 8 kabin, 14 kabin WC
Wersja ogrodzenia
budowlane pełne ciężkie
ażurowe wysokie lekkie mb.
barierki odgradzające mb.
Wersja kosza
obręcz metalowa z workiem 120L
obręcz plastikowa z workiem 120L szt.
pojemnik na kółkach o poj. 120L szt.
Inne urządzenia
przenośny zbiornik WC 65 ltr
zbiornik na nieczystości 2000 ltr szt.
pisuar 4-stronny poj. 450 ltr szt.
Usługi i elementy dodatkowe
transport uchwyty do dźwigu przyłącz mediów i uruchomienie instalacji
montaż/demontaż kłódka + klucze osoba do ciągłego dozoru czystości
wywóz nieczystości szafki pracownicze ubezpieczenie od kradzieży
Data rozpoczęcia usług:
dzień:    
godz.
 
Data zakończenia usług
dzień:    
godz.
Lokalizacja Usługi
miasto:
ulica:    nr
gmina:  kod
Obsługa sanitarna
co tydzień co 2 tygodnie
co 3 tygodnie co 4 tygodnie
serwis jednorazowy w dniu
Osoba do kontaktów odpowiedzialna
za eksploatację

imię i nazwisko 
telefon 
e-mail 
Zleceniodawca oświadcza, że działając na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661), rozporządzeniem z 28 marca 2011 r. w sprawie faktur oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1528, akceptuję i przyjmuję faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej przez firmę Toalety.pl Sp. z o.o. oraz inne dokumenty wysyłane w tej formie w szczególności korekty i duplikaty faktur, umowy, zawiadomienia i wezwania. Adres e-mail do odbioru dokumentów elektronicznych:

e-mail:

Oświadczam,że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług publikowanym na www.toalety.pl i akceptuje jego warunki. Oświadczam, że zapoznałem się z Cennikiem Usług i wartością zawartych w nim towarów i usług. Upoważniam firmę "Toalety.pl Sp. z o.o." do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że nie posiadam zobowiązań finansowych lub rzeczowych które utrudniłyby lub uniemożliwiłyby wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za powierzone mi urządzenia i będę odpowiadał za szkody i utratę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych identyfikacyjnych i danych osobowych osób mnie reprezentujących, do umieszczenia ich w bazie danych Wykonawcy i wykorzystywania do celów związanych z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością do umieszczania ich w raportach i sprawozdaniach, do celów windykacyjnych, do celów marketingowych oraz dla podmiotów uprawnionych do kontroli, na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).

Wykonawca:
TOALETY.PL Sp. z o.o. z siedzibą: 03-402 Warszawa, Al. Solidarności 53/7, NIP: 1132884120, oddział małopolski: 31-752 Kraków. ul. Wąwozowa 32F, tel. 12 425-78-13. e-mail: biuro@toalety.pl, oddział śląski: 43-109 Tychy, ul. Jaroszowicka 60, tel. 32 216-87-52, e-mail: tychy@toalety.pl . Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539204. Wysokość kapitału zakładowego 5 000 zł.