Osoba fizyczna    Firma
Nazwa firmy Imię i nazwisko NIP
kod pocztowy miasto/miejscowość ulica, nr
osoba upoważniona do zawierania umów e-mail Zleceniodawcy
tel. nr KRS lub rejestru dział. gosp. Urząd Miasta lub Sąd Rejestrowy
adres do korespondencji
Wersja toalety
standard
z pisuarem szt.
z umywalką szt.
dla niepełnosprawnych szt.
Wersja umywalki
WAVE 2 stan. ze zbiornikiem
TWIN 2 stan. ze zbiornikiem szt.
BREEZE 2 stan. ze zbiornikiem szt.
WANNA 6 stan. bez zbiornika szt.
Wersja kontenera
biurowy
sanitarny szt.
magazynowy szt.
salka (połączony) szt.
Wersja przyczepy
prysznicowa - 10 stanowisk, 2 umywalki
sanitarna - 4 toalety, 3 pisuary, 4 umywalki
do przewozu toalet - 8 kabin, 14 kabin WC
Wersja ogrodzenia
budowlane pełne ciężkie
ażurowe wysokie lekkie mb.
barierki odgradzające mb.
Wersja kosza
obręcz metalowa z workiem 120L
obręcz plastikowa z workiem 120L szt.
pojemnik na kółkach o poj. 120L szt.
Inne urządzenia
przenośny zbiornik WC 65 ltr
zbiornik na nieczystości 2000 ltr szt.
pisuar 4-stronny poj. 450 ltr szt.
Usługi i elementy dodatkowe
transport uchwyty do dźwigu przyłącz mediów i uruchomienie instalacji
montaż/demontaż kłódka + klucze osoba do ciągłego dozoru czystości
wywóz nieczystości szafki pracownicze ubezpieczenie od kradzieży
Data rozpoczęcia usług:
dzień:    
godz.
 
Data zakończenia usług
dzień:    
godz.
Lokalizacja Usługi
miasto:
ulica:    nr
gmina:  kod
Obsługa sanitarna
co tydzień co 2 tygodnie
co 3 tygodnie co 4 tygodnie
serwis jednorazowy w dniu
Osoba do kontaktów odpowiedzialna
za eksploatację

imię i nazwisko 
telefon 
e-mail 
Zleceniodawca oświadcza, że działając na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661), rozporządzeniem z 28 marca 2011 r. w sprawie faktur oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1528, akceptuję i przyjmuję faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej przez firmę Toalety.pl Sp. z o.o. oraz inne dokumenty wysyłane w tej formie w szczególności korekty i duplikaty faktur, umowy, zawiadomienia i wezwania. Adres e-mail do odbioru dokumentów elektronicznych:

e-mail:

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług publikowanym na www.toalety.pl i akceptuje jego warunki.Oświadczam, że zapoznałem się z Cennikiem Usług wykonawcy i wartością zawartych w nim towarów i usług. Oświadczam, że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za powierzone mi urządzenia i ich prawidłową eksploatację i zobowiązuję się do pokrycia kosztów napraw powstałych szkód oraz odszkodowań w przypadku utraty lub kradzieży. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych identyfikacyjnych, kontaktowych i danych osobowych osób mnie reprezentujących do celów związanych z realizacją niniejszego zamówienia i prowadzoną przez Wykonawcę działalnością w tym zakresie, jak również do umieszczania ich w raportach i sprawozdaniach wymaganych przepisami prawa zgodnie z obowiązkiem nałożonym na Wykonawcę oraz dla podmiotów uprawnionych do kontroli, a także do celów windykacyjnych i egzekucyjnych. ;

Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie informacji handlowych dotyczących TOALETY.PL Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażona zgoda pozwoli nam przesłać Ci e-mailem, SMS-em, MMS-em informacje o naszych produktach i usługach oraz odnoszących się do nich promocjach.

Wyrażam zgodę na kontakt na numer telefonu wskazany w rejestracji w celu marketingowym. Wyrażona zgoda pozwoli nam na przedstawienie przez TOALETY.PL Sp. z o.o. w trakcie rozmowy telefonicznej informacji o dostępnych towarach lub usługach, w tym na proponowanie nowych warunków przedłużenia umowy oraz informowanie o promocjach lub konkursach.

Wykonawca:TOALETY.PL Sp. z o.o. z siedzibą: 03-402 Warszawa, Al. Solidarności 53/26, NIP: 1132884120, tel. 12 425-78-13, oddział małopolski: 31-752 Kraków. ul. Wąwozowa 32F, oddział śląski: 43-109 Tychy, ul. Jaroszowicka 60, oddział świętokrzyski: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Asfaltowa 1A/288. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539204. Wysokość kapitału zakładowego 5 000 zł.

Administratorem danych osobowychjest TOALETY.PL Sp. z o.o. z siedzibą: 03-402 Warszawa, Al. Solidarności 53/26, NIP: 1132884120. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego zamówienia i umowy zawartej z Administratorem zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług publikowanym na www.TOALETY.PL. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Szczegółowe zasady znajdują się na stronie www.TOALETY.PL w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w zakładce „Regulamin Świadczenia Usług”.